Privacy Policy

Praktijk DostKuijper is gevestigd in Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70797471.
De psycholoog en orthopedagoog die bij Praktijk DostKuijper werken zijn lid van de beroepsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of Nederlandse vereniging van Orthopedagogen (NVO). Wij werken volgens de beroepscode van deze verenigingen. Deze zijn in te zien op www.nip.nl en www.nvo.nl.
Praktijk Dostkuijper hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij volgen de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat:
• Persoonsgegevens slechts worden doorgegeven aan partijen als dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
• Deze verwerkingsactiviteit is gebaseerd op de toestemming die u schriftelijk heeft gegeven en met u is overeengekomen naar aanleiding van de diagnostiek-en/of behandelvraag die u aan praktijk DostKuijper heeft gesteld.
• Er wordt gewerkt met een elektronisch patiëntendossier (EPD), dat voldoet aan een passend beveiligingsniveau en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
• Praktijk DostKuijper op de hoogte is van uw rechten omtrent de persoonsgegevens.

Dossier
De wet verplicht orthopedagogen en psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd, die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen.

Rechten van u en uw kinderen
Als uw kind nog geen twaalf jaar oud is, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Als uw kind al wel twaalf jaar oud is, maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zelfstandig zijn rechten uit.
Indien een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat is zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.

Geheimhouding
Wij hebben als orthopedagoog en psycholoog een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind mogen spreken of gegevens mogen uitwisselen
Dit betekent dat er schriftelijke toestemming wordt gevraagd zowel voor het opvragen als voor het verstrekken van persoonsgegevens;
Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken.

Verwerking van persoonsgegevens
Deze verwerkingsactiviteit is gebaseerd op de toestemming die u schriftelijk heeft gegeven en met u is overeengekomen gezien de diagnostiek-en/of behandelvraag die u aan praktijk DostKuijper heeft gesteld.
Persoonsgegevens worden slechts doorgegeven aan partijen als dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
Aan wie:
• Huisarts
• Medisch specialist
• School (leerkracht, intern begeleider)
• Geen gezaghebbende ouder
• Gezinscoach
• Gezinsvoogd
• Pleegouders

Persoonsgegevens van cliënten worden gebruikt voor het leveren van zorg in de vorm van diagnostiek (onderzoek) en of behandeling.
Dit betekent dat er een cliëntendossier en financiële administratie wordt verzorgd.
Vanaf de leeftijd van 16 jaar verwerken wij alleen persoonsgegevens, als de jongere hier zelf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
Van kinderen onder de 12 jaar zullen slechts gegevens verwerkt worden als de gezaghebbende ouders hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is zowel schriftelijke toestemming van de gezaghebbende ouders, als van het kind zelf nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken.

De onderstaande persoonsgegevens kunnen van uw kind gevraagd worden:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Telefoonnummer
• Adres en emailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
• BSN
• Gegevens van huisarts
• Gegevens van school

Bewaarbeleid
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De persoonsgegevens van uw kind zullen opgeslagen worden met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.
Voor de financiële administratieve gegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar, na vastlegging van de gegevens.

Verstrekking buiten de EU
Er zullen geen persoonsgegevens verstrekt worden aan landen buiten de EU

Beveiliging
Er wordt gewerkt met een elektronisch patiëntendossier (EPD), dat voldoet aan een passend beveiligingsniveau en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
Wij maken gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord
Wij zijn als behandelaren op de hoogte van de regels, het belang van bescherming van persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.
Er vindt op een beveiligde manier uitwisseling van informatie plaats via zorgmail.
In de lifthal van de parkeergarage, op de begane grond bij de hoofdingang en achteringang van het gebouw zijn camera’s geplaatst, waarmee beelden worden vastgelegd, als u een bezoek brengt aan Praktijk Dostkuijper. Deze camera’s zijn geplaatst in verband met het waarborgen van uw veiligheid en eigendommen.
Bij calamiteiten is het duidelijk wie zich in het gebouw bevindt en het voorkomt binnenkomst van onbevoegden.

Rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen.

Klachten
Mocht het zo zijn dat u een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens, dan verzoeken wij u contact met DostKuijper op te nemen. Samen zullen wij naar een goede oplossing zoeken. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).